Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการจัดการของบริษัทการทำความสะอาดอาคาร / วีรโชติ จิรบวรพงศา = A study on management of cleaning service company
Author Werashote jiraborwornpongsa
Imprint 2529
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/25768
Descript ก-ณ, 132 แผ่น

SUMMARY

ารบริการทำความสะอาดอาคารเป็นธุรกิจขายบริการทำความสะอาดโดยผู้เชี่ยวชาญในกรรมวิธีและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด ลูกค้าจะได้รับการบำรุงรักษาทำความสะอาดสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดซึ่งมีราคาแพง ไม่ต้องมีภาระกับการบริหารงานบุคคลด้านนี้และสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ จากการศึกษาบริษัทบริการทำความสะอาดอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 28 บริษัทจากจำนวนทั้งสิ้น 42 บริษัท ทราบว่าบริษัทเหล่านี้จำนวน ร้อยละ 50 ก่อตั้งขึ้นระหว่าง 6 – 10 ปี ที่ผ่านมา โดยให้บริการทำความสะอาด และจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ สารเคมีน้ำยาเคมีสำหรับทำความสะอาด การบริการมีทั้งทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันโดยมีสัญญาระยะยาว กับทำความสะอาดเป็นครั้งเป็นคราวตามแต่จะตกลงกัน พนักงานทำความสะอาดส่วนมากมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีวุฒิการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 หรือต่ำกว่า ได้รับค่าจ้างแรงงานเป็นเงินเดือนและรายวัน กิจการขนาดเล็กมีจำนวนพนักงานทำความสะอาดน้อยกว่า 100 คน มีจำนวนมากถึงร้อยละ 71.43 ซึ่งมีการบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว ควบคุมดูแลสั่งการ ดำเนินงานเกือบทุกอย่างด้วยตนเอง ส่วนกิจการขนาดใหญ่ซึ่งมีพนักงานทำความสะอาดมากกว่า 100 – 1,000 คนนั้นจะมีการจัดองค์การ แบ่งสายงานเป็นหน่วยย่อย มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลำดับ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งที่จะศึกษาลักษณะการจัดการโดยทั่วๆ ไปของธุรกิจบริการทำความสะอาดอาคาร โดยมีสมมติฐานในการศึกษา 2 ข้อ ดังนี้ คือ 1. จำนวนพนักงานทำความสะอาดจะเป็นสิ่งกำหนดความอยู่รอดของกิจการ ผลจากการศึกษาปรากฎว่าไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่าประสิทธิภาพของผู้บริหารกิจการ คุณภาพของพนักงานทำความสะอาด และภาวะการแข่งขันมีความสำคัญเป็นลำดับต่อความอยู่รอดของกิจการมากกว่าจำนวนพนักงานทำความสะอาด
2. การรับประกันความซื่อสัตย์ของพนักงานทำความสะอาดของกิจการเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ และไว้วางใจในบริการนี้ ผลจากการศึกษาปรากฏว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้บริหารกิจการได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพนักงานทำความสะอาดเป็นอย่างมาก พนักงานทำความสะอาดต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน กิจการมีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเข้มงวด มีบทลงโทษอย่างหนัก และมีการทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายในทรัพย์สินของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของธุรกิจบริการนี้ ปัญหาในการจัดการของบริษัทบริการทำความสะอาดอาคารนั้น ได้แก่ ปัญหาเงินทุนดำเนินงาน ปัญหาการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหัวหน้างานและพนักงานทำความสะอาด ปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าและภาวะการแข่งขัน ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการด้านการเงิน ควรหาแหล่งเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินให้มีเพียงพอ โดยต้องตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เงินกู้นั้นกับความสามารถในการชำระคืนตามกำหนดด้วย ส่วนการบริหารงานบุคคลนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานอย่างพิถีพิถัน ควบคุมเข้มงวด และจูงใจให้พนักงานเห็นความสำคัญของการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ควรร่วมมือกันรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า และบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงคุณค่าในการบำรุงรักษาทำความสะอาดทรัพย์สินสถานที่อย่างถูกวิธี ผู้ประกอบการเองก็ต้องเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพของการบริการเสมอๆ และพยายามหลีกเลี่ยงการแข่งขันตัดราคากันกับผู้ประกอบการอื่นๆ แม้ว่าจะมีปัญหาในการบริหารงานของธุรกิจประเภทนี้อยู่บ้าง แต่ผู้บริหารทั้งหลายก็ยังมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจบริการทำความสะอาดอาคารนี้จะสามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต
Cleaning service is the business of selling cleaning services to clients by the experts with the most efficient methods and devices. Clients will receive the benefit of guaranteed sanitation without an investment in some of expensive equipments, or without any encumbrance in personnel management in this regard. Besides, clients can envisage accurate expenditures for their budget. From a study on twenty eight cleaning service companies sampling from forty two companies that render their services in the Bangkok Metropolitan area, fifty percent of these companies had started their incorporations during the past six to ten years. Not only they offer full range of cleaning services, but also sell cleaning equipments and apparatus as well as chemical cleaning fluid. Depending upon the clients’ demand, the cleaning services vary from one – time hired jobs to regular daily services under the long term contracts. The study also indicates that cleaning staff have their ages ranging from twenty one to thirty years old and have their education of Prathom VI at most. Staff remunerations may be paid either by monthly salaries or daily wages. Approximately 71.43 percent of cleaning service companies under this study are small sized companies, with staff of less than 100 persons. They are “ one man” owner, manager, supervisor, and controller. While larger sized companies, usually have staff ranging from 100 to 1,000 persons. These companies practice modern management with diversification of work units and decentralization of power of authority and responsibility. This thesis aims to study the general principles of the management of the cleaning service business in relation to the two significant assumptions : Assumption I : Number of cleaning staff plays major role in regulating the business survival of a cleaning service company. The study indicates that this assumption is null . Proficiency of the management team, efficiency and quality of the cleaning staff, and the degree of competition are most significant to the business survival. Assumption
II : Guarantee on the integrity of cleaning staff is the most important factor securing the clients, trust. The study proves this assumption. The management of the cleaning service companies have strongly emphasized on the integrity of their cleaning staff. Everyone is required to put deposit with or provide a personal guarantee to the employee. Companies with restrictive controlling measures, penal codes, and guarantee policies for any losses incurred on clients’ properties gain clients’ trust and confidence. Major problems of cleaning business are limited sources of working capital, personnel management problem of the relationship between foremen and cleaning staff, limited number or clients, and high degree of competition. To improve their financial positions, cleaning service companies should try to secure adequate credit lines from commercial banks and other financial institutions. The uses of funds and the repayability upon schedules should be emphasized. As regards the management of personnel, strict process of recruitment and tight control in supervision, and disciplines are recommended. The employees should be motivated to realize the significance of the quality of services. The cleaning service companies should co – operatively make advertising compaigns to bring about the public better understanding of cleaning service company as well as the economized maintenance of their properties. Besides, the cleaning service company must put its attentiveness in the quality of its services and must refrain from the price cutting competition. Though several problems are still existing, the entrepreneurs believe that cleaning service business will continue to grow in the future.


บริษัททำความสะอาด -- การบริหาร การจัดการ อาคาร -- การทำความสะอาด

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis1478LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram