Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทย ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ / นิษฐิดา นวลศรี = A construction of Thai text formatting system under UNIX operating system
Author Nittida Nuansri
Imprint 2531
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/34187
Descript ก-ญ, 124 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การผลิตเอกสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความ การพิมพ์บทความ ตำรา นับเป็นงานที่ต้องใช้เวลา การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิตเอกสารดังกล่าว จะช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ในการผลิตเอกสาร เช่น nroff/troff ที่ใช้ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ หรือ format scribe ที่ใช้ในเครื่อง IBM ซึ่งใช้ในการผลิตเอกสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาทางตะวันตกทั่วไป ไม่สามารถนำมาใช้ในการผลิตเอกสารภาษาไทยได้ เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันของภาษา โดยเฉพาะในภาษาไทยมีการเขียนหลายระดับ และการแบ่งพยางค์ซึ่งไม่มีรูปแบบที่แน่นอน การใช้ภาษาไทยภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะต้องทำการแก้ไขหรือดัดแปลงโปรแกรมที่มีอยู่ แต่ในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ไม่สามารถดัดแปลงโปรแกรมให้รับข้อความภาษาไทยได้ เนื่องจากปัญหาการใช้ภาษาไทย ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้ภายในระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ไม่มีชุดอักษรภาษาไทย หากจะต้องทำการเพิ่มเติมเข้าไปด้วยทุกครั้งที่ต้องการใช้ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ขาย ทำให้การใช้ภาษาไทยภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีหลายรูปแบบ จึงยากแก่การพัฒนาโปรแกรมให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาทในวงการคอมพิวเตอร์ของไทยมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถรับข้อความภาษาไทยได้จึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรสนใจ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการผลิตเอกสารภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ในขณะนี้ จึงได้ทำการสร้างระบบการจัดรูปแบบข้อความภาษาไทยภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมหลัก 4 โปรแกรม คือ โปรแกรมบรรณาธิการข้อความภาษาไทย tvi ใช้สำหรับรับและแสดงผลข้อความภาษาไทยในรูปแบบการเขียนที่ถูกต้องตามลักษณะการเขียนภาษาไทย โดยใช้รหัสภาษาไทยของสมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) การทำงานของโปรแกรม tvi นี้ใช้รูปแบบเดียวกันกับ vi ซึ่งเป็นโปรแกรมบรรณาธิการที่ใช้ภายใต้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โปรแกรมแบ่งพยางค์ภาษาไทย ใช้สำหรับแบ่งพยางค์ข้อความภาษาไทย เพื่อช่วยในการจัดของการพิมพ์เอกสารผลลัพธ์ ในที่นี้ใช้อัลกอริทึมช่วยในการแบ่งพยางค์ โปรแกรมจัดข้อความเอกสารภาษาไทย tnroff ใช้สำหรับจัดรูปแบบเอกสารตามที่กำหนด โดยนำข้อความเอกสารภาษาไทยที่ได้จากโปรแกรม tvi เป็นข้อความนำเข้า และแสดงผลที่ได้จากการจัดรูปแบบแล้วเป็นเอกสารผลลัพธ์ โปรแกรมควบคุมการพิมพ์เอกสารผลลัพธ์ทางอุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ สำหรับใช้ในการพิมพ์ผลลัพธ์ทางเครื่องพิมพ์ใดๆ ได้ ทำให้ไม่ถูกจำกัดด้วยอุปกรณ์การพิมพ์ต่างชนิดกัน
Producing all kinds of repeated publications such as typing letters, memos or articles is time comsuming and expensive; therefore, the computer applications take advantage of producing them more quickly and efficiently. At the present, there is a text formatter program such as nroff/troff, format and scribe. However, these programs accept English or European texts as input and can’t apply to Thai text due to a few differences between Thai and English characteristics; especially Thai writing style has different position of vowels. Furthermore, the Thai syllable seperation is not consistent. Therefore, the system utility programs are not portable with Thai character especially in UNIX. In particular, there are no Thai characters in the original UNIX operating systems. They must be installed into system. In actual use, there are various methods to implement them into UNIX, each one is depended on distributors. As seen here, it is very difficult to develop any compatible softwares. In fact, UNIX becomes so popular that Thai utility development should be urgently considered to solve the problem of Thai processing under UNIX. This research involved with Thai text formatting system under UNIX and composed of 4 main programs suggested as following. Tvi, the Thai editor, used to manipulate Thai text by means of using ISA Thai character code. This program is like vi editor; the popular screen editor in UNIX. Tnroff, the Thai text formatter program, it formats Thai input and sends the result text to standard output or printer. Thai syllable separation program used to separate Thai text into syllable by using algorithms in order to rearrange the margin of output in program tnroff. Device driver program used to generate output for various printers without any modifications to the source code.


ระบบการจัดรูปแบบเอกสาร โปรแกรมบรรณาธิการ -- ข้อความ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram