Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป.ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
Author เสนอ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; [ผู้วิจัย, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ไพบูลย์ จูใจล้ำ]
Imprint [กรุงเทพฯ] : โครงการเปรียบเทียบศักยภาพฐานการผลิตเพื่อส่งออกสิ่งทอในประเทศไทย สสป.ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย, 2538
Descript 172 หน้า : แผนที่ ; 28 ซม

CONTENT

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ลักษณะทางกายภาพ ; ประชากรและภาษา ; จำนวนแรงงาน ; สาธารณูปโภค ; การเมืองการปกครอง ; การพัฒนาเศรษฐกิจ ; นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนของ สปป.ลาว ; รูปแบบการลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ; บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ; สิทธิประโยชน์และพันธะของผู้ลงทุน ; การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุน ; กระบวนการขอรับการส่งเสริม ; การลงทุนต่างประเทศใน สปป.ลาว -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : ข้อมูลทั่วไป ; ความพร้อมด้านการคมนาคม ; ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ; แรงงาน ; การเงินการธนาคาร ; ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ; นโยบายของรัฐที่สนับสนุนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ; แหล่งน้ำบาดาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- เปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบระหว่างการลงทุนใน สปป.ลาวกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของ สปป.ลาว -- กฎหมายแรงงานของ สปป.ลาว -- ภาษีอากรและระเบียบวิธีการนำเข้าและส่งออก -- รูปแบบการลงทุนในประเทศ สปป.ลาว -- ข้อมูลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน


การลงทุนของไทย -- ลาว อุตสาหกรรมสิ่งทอ อัตราผลตอบแทน ต้นทุนการผลิต ลาว -- ภาวะเศรษฐกิจ ลาว -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.673593 ม559กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.673593 ม559กCHECK SHELVES
Sasin Library332.673593 ม559ก 2538CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram