Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการจัดการเงินสด = The McGraw-Hill 36 hour cash management course
Author William L. Satoris และ Ned C. Hill ; ชัยยศ สันติวงษ์, ผู้แปลและเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, อิงค์, 2538
Descript 421 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นของกระแสเงินสด -- ความเข้าใจและการวิเคราะห์ดุลบัญชีธนาคาร -- ระบบการชำระเงินด้วยตราสาร -- ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ -- การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบข่าวสารธนาคาร -- ระบบการจัดเก็บเงิน -- ระบบรายจ่ายค้างจ่ายและรายจ่าย -- การลงทุนระยะสั้น -- การกู้ยืมเงินธนาคาร -- การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งที่ไม่ใช่ธนาคาร -- การพยากรณ์กระแสเงินสด -- สินเชื่อและการจัดเก็บลูกหนี้ -- การบริหารลูกหนี้การค้า -- หัวข้อระหว่างประเทศ


การจัดการเงินสด การเงินธุรกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)658.15244 ซ214กCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)658.15244 ซ214กCHECK SHELVES
Chula Business School Library658.15244 ซ214ก 2538CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram