Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลของวงจรรวมที่ใช้กับเทเลเท็กซต์ / วันเฉลิม โปรา = A VHDL model of a teletext IC
Author Wanchaleam Pora
Imprint 2538
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47415
Descript [8], 81 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

ภาษาวีเอชดีแอลเป็นเครื่องมือช่วยออกแบบวงจรเชิงเลขที่มีประโยชน์มาก วงจรจะถูกออกแบบในรูปของตัวอักษรซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเขียนโปรแกรมในภาษาชั้นสูง วงจรที่อยู่ในรูปตัวอักษรนี้จะถูกแก้ไขและจำลองการทำงานจนกระทั้งได้วงจรที่ผ่านข้อกำหนดที่ต้องการ หลังจากนั้น จึงนำวงจรที่เป็นตัวอักษรนั้นไปสังเคราะห์ในรูปของวงจรรวมเฉพาะทาง หรือวงจรที่ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้โดยอัตโนมัติ ระบบเทเลเท็กซต์เป็นระบบให้บริการข่าวสารรูปแบบหนึ่งที่ออกอากาศโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยมีการให้บริการนี้ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สัญญาณเทเลเท็กซต์จะถูกแทรกอยู่ที่ช่องว่างระหว่างเฟรมของสัญญาณภาพปกติ ทำให้ไม่ปรากฏให้เห็นทางเครื่องรับโทรทัศน์ธรรมดา การรับชมข้อมูลเทเลเท็กซต์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า "เครื่องถอดรหัสสัญญาณเทเลเท็กซต์" โดยผู้ชมจะสามารถเลือกชมรายการโทรทัศน์ปกติหรือเลือกชมหน้าข้อมูลเทเลเท็กซต์ก็ได้ วิทยานิพนธ์นี้อธิบายวิธีใช้ภาษาวีเอชดีแอลออกแบบวงจรเชิงเลขขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องถอดรหัสสัญญาณเทเลเท็กซต์ไทย/อังกฤษ โดยรวมหน้าที่การทำงานที่สำคัญของวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนควบคุมการแสดงผลไทย/อังกฤษ ส่วนถอดรหัส และส่วนติดต่อตัวควบคุมระยะไกล เข้าไว้ในวงจรรวมเพียงตัวเดียว และได้สร้างเครื่องถอดรหัสเทเลเท็กซต์ไทย/อังกฤษโดยประกอบวงจรรวมดังกล่าวกับส่วนประกอบแอนะล็อกที่เหลือ เช่น จูนเนอร์ ตัวประมวลผลสัญญาณภาพขาเข้า และวงจรสร้างสัญญาณภาพ เพื่อทดสอบวงจรที่ได้ออกแบบขึ้นอีกด้วย
VHDL is very useful tool for designing digital circuit. The designed circuit is described in text format that look like high-level language programming. The described circuit can be edited and simulated unit it meets the desired specification. Then, the circuit can be automatically synthesized and implemented as specialized intregrated circuits or standard components automatically. Teletext is a kind of information service that can be broadcasted by television station. This service is currently provided in Thailand on TV Channel 5. Teletext signals are inserted between normal television signal frames. Hence they are not visible on ordinary TV sets. Viewing the teletext data needs a special device called teletext decoder. Through this device, the viewer has an option to view either a normal television program or a selectable text information page. This thesis describes the use of VHDL to design a very large digital circuit which is an important part of a Thai/English teletext decoder. It includes the main function of a microcontroller, Thai/English CRT controller, decoder and remote control in a single chip. To verify the design, a Thai/English teletext decoder was built assembling this single chip with the remaining analog parts such as tuner, video input processor and video former.


ภาษาวีเอชดีแอล ระบบโทรภาพสาร วงจรรวม VHDL (Computer hardware description language) Teletext systems Integrated circuits

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram