Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการบริหารรายการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (ไอบีซึ) / ศรัณญา อิ่มอุดม = Subscription television program management of International Broadcasting Corporation Limited (IBC)
Author Sarunya Imudom
Imprint 2538
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62502
Descript [11], 134 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงโครงสร้างและระบบงานการบริหารรายการและทราบถึงกลยุทธ์การบริหารรายการเพื่อนำออกอากาศของโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคลาสดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ไอบีซี) วิธีการรวบรวมข้อมูลได้มาจากการปฏิบัติงานโดยตรง การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ บทความและข่าวสารในหนังสือพิมพ์ หนังสือแนะนำรายการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ผลการวิจัยพบว่า ไอบีซี มีการบริหารายการโดยบริษัท ไอบีซี ซิมโฟนี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายข่าวและกีฬา ฝ่ายรายการบันเทิง ฝ่ายจัดหารายการ ฝ่ายผลิตรายการ และฝ่ายการเงินและธุรการ ส่วนระบบงานการบริหารประกอบด้วย การจัดโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็นฝ่ายและแผนกตามลักษณะงาน โดยมีการวางแผนงานการบริหารรายการประจำปีด้วยการระดมสมอง การประสานงานและควบคุมงานไปตามสายบังคับบัญชา การงบประมาณโดยการประมาณค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง การจัดคนเข้าทำงาน โดยฝ่ายที่ต้องการบุคลากรเป็นผู้คัดเลือกตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ จากการวิจัยพบว่า ไอบีซีทั้ง 8 ช่องสถานีมีการใช้กลยุทธ์ในการบริหารรายการ ซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ในการจัดหารายการ และกลยุทธ์ในการวางผังรายการ กลยุทธ์ในการจัดหารายการที่ใช้ มีดังนี้ 1. การจัดให้มีการเสอนข่าวที่รวดเร็วและกว้างไกล 2. การเป็นศูนย์รวมของแหล่งข่าวจากทุกทวีป 3. รายการที่แตกต่างจากคู่แข่ง 4. แหล่งรวมรายการเพื่อคนยุคใหม่ 5. รายการที่ได้รับความนิยมในเวลาที่ผ่านมา 6. รายการที่แปลกใหม่ 7. รายการที่ทั่วโลกยอมรับและเหมาะกับคนไทย 8. รายการที่แตกต่างจากช่องไอบีซีอื่น 9. แหล่งรวมการถ่ายทอดสดการมอบรางวัลระดับโลก 10. ช่องกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศ
11. แหล่งรวมกีฬาหลากหลายประเภท 12. การเน้นกีฬาต่างประเทศ 13. แหล่งรวมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง 14. การจัดหารายการให้ทันกับความต้องการ 15. การจัดหารายการโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 16. แหล่วรวมการ์ตูนทุกแนว 17. แหล่งรวมสารคดีทั่วโลก ส่วนกลยุทธ์ในการวางผังรายการที่ใช้ ได้แก่ 1. การขายความสดของรายการ 2. การวางรายการดีไว้ในเวลาดีที่มีการรับชมสูง 3. การเน้นความหลากหลายในวันหยุด 4. การวางรายการใหม่ในเวลาดีที่มีการรับชมสูง 5. การสร้างความสะดวกในการเลือกชม 6. การเรียงลำดับรายการที่มีความคล้ายคลึงกัน 7. การวางรายการเฉพาะกลุ่มไว้ในเวลาดึก 8. การสับหลีกระหว่างช่อง 9. การวางรายการไว้ในเวลาเดิมของทุกวัน 10. การแข่งขันด้านรายการกับสถานีอื่น 11. การแบ่งแนวรายการตามสภาพอารมณ์ของผู้ชมในแต่ละวัน 12. การลงรายการตามเทศกาลแข่งขัน 13. สร้างความสมดุลย์ในทุกแนวทางภาพยนต์/รายการ 14. การวางแกนของรายการที่มีเนื้อหาเหมือนกัน 15. การแบ่งช่วงเวลาต่าง ๆ ให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 16. ความพร้อมในการปรับผังตามเหตุการณ์ 17. การแบ่งช่วงเวลาสำหรับรายการที่ต้องการทดสอบความสนใจของลูกค้า 18. การวางผังลักษณะเดียวกับช่องการ์ตูนของสหรัฐอเมริกา
The objective of this qualitative research is to study the subscription television’s structure, the operating system and the strategies of program management, in case of international Broadcasting Corporation Limited (IBC). Method of data collection are as follows : working as IBC programming staff, informal interview, observation with and without participation and re review of newspaper articles, cable programming and corporate’s annual reports. The result shows that IBC manage their programs by its subsidiary, IBC Symphony Limited. The structure of management is divided into 5 departments including News and Sports. Entertainment, Program Acquisition, Production, Finance & Administration. The operating system are set up according to job characteristics as departments and divisions within organization. Annual planning of program management is done by brainstorming, coordinating and controlling according to the line of command. Budgeting is estimated actual expense and recruiting staff is accomplished by corporate policy. The result indicates that all 8 channels of IBC manage their programs by using program acquisition and program scheduling strategies. The Strategies of acquisition are extensive new coverage, centralize continental news, differentiate competitor programming, car to new generation, new popular programming, latest programming, worldwide programs appropriate for Thais, differentiate program between IBC’s channel, world-class award presentation, the best sports channel, varying sports programs, foreign sports, famous movies. Urgent supply for new channel, cost effective programming, a variety of cartoons, world-class documentary. Program scheduling strategies are live programs, prime time scheduling, weekend variety, premiere at prime time, create convenience to view, stacking, late night minority programming, the same type in different time for each IBC channel, stripping, counter programming, classify the type according to audience’s mood, seasonal sports programming, balance program content, theming, set program to different target, flexible programming to accommodate change, test audience market, assimilate scheduling US cartoon programming.


บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์ปอร์เรชั่น รายการโทรทัศน์ -- การบริหาร โทรทัศน์ตามสาย International Broadcasting Corporation Limited Television programs Cable television

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis491(CD) 2538CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram