Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleความหมายทางอาญาของคำว่า"เอกสาร" / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ = Criminal meaning's "document"
Author Rattasidhi Kurusuwan
Imprint 2534
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28102
Descript [8], 155 แผ่น

SUMMARY

ในแนวความคิดทางอาญาเกี่ยวกับเอกสารนั้น ถือว่าเอกสารเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่ง ในทางกฎหมาย ความเชื่อถือและความมั่นคงในทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับการใช้ได้และความปลอดภัยแห่งเอกสาร คุณธรรมทางกฎหมายของความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จึงไม่ใช่ทรัพย์สิน ดังนั้นใน ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 บัญญัตินิยามไว้ในมาตรา 1 (7) นั้นจะเห็นได้ว่าความสำคัญหรือสาระสำคัญของเอกสารมีอยู่ 4 ประการ คือ 1. เอกสารเป็นสิ่งที่แสดงออกแห่งเจตนา2. เอกสารเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง3. เอกสารต้องเป็นสิ่งที่มีเนื้อหาในทางกฎหมาย4. เอกสารนั้นต้องแสดงถึงผู้ออกหรือทำเอกสารนั้นขอบเขตของการใช้ถ้อยคำของกฎหมาย หรือการตีความกฎหมายอาญาโดยเฉพาะความหมายทางอาญาของคำว่า "เอกสาร" ซึ่งปรากฏว่าบทนิยามจำต้องพิจารณาถึงตามตัวอักษร และ ตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นควบคู่กันไปแต่ก็ยังมีข้อเท็จจริงที่ยังชัดข้องที่จะชี้ชัดว่าเป็นเอกสารหรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยความเห็นของนักกฎหมาย และเหตุผลต่างๆ มาชี้ชัดให้ถึงความคิดเห็นหรือทัศนะต่างๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายประกอบว่าฝ่ายใดมีเหตุผลอันน่ารับฟังมากกว่ากัน ซึ่งบางครั้งก็ยังไม่มีแนวคำพิพากษาฎีกาตัดสิน ก็คงต้องรอฟังคำชี้ขาดของศาลฎีกาต่อไปหรือ ในกรณีมีคำพิพากษาฎีกาก็มีนักกฎหมายได้หมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา นอกจากนี้กฎหมายต่างประเทศระบบ Common Law โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ก็มีคำว่า "Document" ซึ่งจากการวิจัยเปรียบเทียบกับเอกสารในกฎหมายไทย ในสาระสำคัญก็ไม่แตกต่างกัน และสิ่งสำคัญที่นำมาวิเคราะห์อันไม่สามารถก้าวล่วงได้ ก็คือ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเอกสารที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีความเกี่ยวพันกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอุปกรณ์จำพวกซอฟท์แวร์ อันได้แก่เทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape) จานแม่เหล็ก (Magnetic Disk) ดรัมแม่เหล็ก (Magnetic Drum) บัตรแม่เหล็ก (Magnetic Card) บัตรเจาะรู (Punched Cards) เทปกระดาษเจาะรู (Punched Paper Tape) ดีสเกตต์ หรือจานฟล็อปปี้ (Diskette หรือ Floppy Disk) ซึ่งยังไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นเอกสารและความหมายของคำว่า "เอกสาร" ในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ยังไม่สามารถตามทันต่อเหตุการณ์ในปัญหาเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าไปถึงกรณีเกี่ยวกับการสื่อความหมายอันเกิดจากเทคโนโลยีซึ่งก้าวหน้าได้เพียงพอ
A criminal concept concerning on document is that document is very important for evidence. A credit and a stability of document in legal aspect depends on its validity and its completeness. A legal equity for offences concerning document is not a property. So The Penal Code, B.E. 2499 has definited "document" in section 1 (7) with 4 qualifications.1 Document must be a declaration of intention.1 Document must be formality.1 Document must have a legal content.1 Document must indicate the producer. A scope of legal term on interpretation of criminal law for"document" must interpret both in its meaning and its objective. But it is the fact that sometime it is very hard to indicate what is document. So the opinion of lawyer and different reason must be used to fulfil the meaning of document and it can be said that sometime there is no decision of The Supreme Court to clear this problem. .Moreover the problems of document meaning appear in technological issue such as data of computer and its equipment’s that are Magnetic Card, Punched Cards, Punched Paper Tape, Diskette or Floppy Disk which can not indicate for the meaning of document as appear in the meaning of "document" in Penal Code, B. E. 2499 which can not apply to the said technological terms.


กฎหมายอาญา เอกสาร พยานหลักฐาน

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 800 ร231ค 2534CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram