Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสมาคมลับอังยี่ในประเทศไทย พ.ศ. 2367-2453 / ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล = Triad societies in Thailand 1824-1910
Author Suparat Lertphanichkul
Imprint 2524
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22291
Descript ก-ฎ, 325 แผ่น

SUMMARY

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวเกี่ยวกับสมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2367 – 2453 ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสมาคม บทบาทในด้านต่างๆ นโยบายในการแก้ปัญหาของรัฐบาล และผลกระทบของสมาคมลับอั้งยี่ที่มีต่อการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของไทยในช่วงระยะนั้น วิธีการศึกษาในวิทยานิพนธ์นี้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น เอกสารชั้นรอง และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วย ผลจากการวิจัยพบว่า ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทยก่อตั้งสมาคมลับอั้งยี่ขึ้น เพราะมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือกันและกันทั้งในด้านการปกป้องภัย การประกอบอาชีพ และการสงเคราะห์กันในยามตกทุกข์ได้ยาก ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินชีวิตในต่างแดนเป็นไปด้วยดีสมาคมลับที่ตั้งขึ้นส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มของชาวจีนที่พูดภาษาถิ่นเดียวกันและมีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกๆ เมืองที่มีชาวจีนไปตั้งหลักแหล่งอยู่กันมาก สมาคมมีบทบาททั้งในด้านดีและในด้านลบ กิจกรรมในด้านดีเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิกทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการสงเคราะห์กันในยามตกทุกข์ได้ยาก ส่วนกิจกรรมในด้านลบนั้นมีอยู่ 3 ประการ คือ การทะเลาะวิวาทต่อสู้กันเองระหว่างอั้งยี่กลุ่มต่างๆ การลักลอบประกอบอาชีพทุจริตผิดกฎหมาย และการก่อจลาจลต่อต้านการกดขี่ข่มเหงทั้งจากนายจ้างและขุนนางท้องถิ่น บทบาทในด้านลบของสมาคมได้ก่อผลกระทบหลายประการต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในช่วงระยะนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการทุกวิถีทางที่จะปราบปรามสมาคมลับอั้งยี่ให้หมดสิ้นไป และสามารถล้มล้างสมาคมลับนี้ลงได้ในตอนต้นรัชกาลที่ 6
This thesis is an analytical study of Triad Societies in Thailand between 182 –1910. The purpose of this thesis is to explore the background of these societies, their various roles and their impact on Thai politics, economics and society during that period. A study of the government’s policies toward the Triad – Society problem is also included. In this research, information from a great number of primary and secondary sources and interviews has been accumulated and thoroughly studied by historical method. From the study, it was found that the overseas Chinese, trying to improve their living conditions in Thailand, founded Triad Societies for helping and protecting each other in their occupations and organizing welfare for unfortunate members. Most societies were assemblies of Chinese who spoke the same dialect. The societies were scattered in the many areas with large number of Chinese inhabitants. These societies had both positive and negative aspects. The assistance and welfare activities were beneficial, but the societies at time fought against each other, performed illegal acts and led uprisings against oppressive employers and local government officials. These latter activities had a very negative impact on Thai politics, economics and society during that period. Thus the Government made many efforts to abolish these secret societies and eventually succeeded in the early years of King Vajiravudh’s reign.


อั้งยี่

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. ประวัติศาสตร์LIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. ประวัติศาสตร์CHECK SHELVES
Arts Library : Thesisวพ. ประวัติศาสตร์CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram