Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleสามนคร : น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
Author กองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Imprint นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2533
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 148 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม

CONTENT

สภาพภูมิศาสตร์ของน่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ / พ.อ.พยนต์ ทิมเจริญ -- จากขุนเขาสู่ธารน้ำของเทือกเขาหลวงพระบางแห่งจังหวัดน่าน / นงพงา สุขวนิช -- เมืองน่าน / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ -- จิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นเมืองน่านที่วัดหนองบัว / วรรณิภา ณ สงขลา -- วัดช้างค้ำวรวิหาร -- วัดพระธาตุแช่แห้ง -- การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ศึกษากรณีหัวเมืองแพร่ และน่าน / พ.ท.หญิง ประไพพิศ วรวัฒนชัย -- ขบถเงี้ยวเมืองแพร่ ร.ศ. 121 / เตช บุนนาค -- จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ : คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ / วรพร บำบัด -- วัดพระธาตุช่อแฮ -- วัดจอมสวรรค์ -- หอวัฒนธรรมจังหวัดแพร่และพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ / บุหลง ศรีกนก -- อุตรดิตถ์เมืองแห่งท่าน้ำ / พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ -- เมืองทุ่งยั้งและเวียงเจ้าเงาะ / หวน พินธุพันธ์ -- วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง / หวน พินธุพันธ์ -- วัดพระแท่นศิลาอาสน์ / หวน พินธุพันธ์ -- ค้นหาบ่อแร่เหล็กน้ำพี้และดาบเหล็กน้ำพี้ / สุวรรณ แสงเพ็ชร


วัดช้างค้ำวิหาร วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุช่อแฮ วัดจอมสวรรค์ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ น่าน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว แพร่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว อุตรดิตถ์ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)915.93 ส647CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)915.93 ส647CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS588.N ส226CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram