Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของผู้นำศาสนาอิสลามต่อระบบพรรคการเมืองในจังหวัดปัตตานี / สิวาพร ธนะ = Dattern of political participation of Islamic leaders Toward Poltical party system in Pattani Province
Author siwaporn Thana
Imprint 2535
Descript ก-ฏ, 453 แผ่น

SUMMARY

การศึกษาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำศาสนาอิสลาม 3 ระดับ คือ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น ในจังหวัดปัตตานีผ่านทางระบบพรรคการเมืองว่าจะมีลักษณะอย่างไรบ้าง แตกต่างหรือเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร ในแต่ละกลุ่มผู้นำศาสนา และ/หรือผู้นำศาสนาที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดของผู้นำศาสนาเหล่านี้ต่อระบบพรรคการเมืองไทย การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาในสองวิธีใหญ่ๆ คือ การค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่างๆ กับการออกแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้นำศาสนาแล้วนำมาประมวลผลสรุปวิเคราะห์ การนำเสนอผลการศึกษาจึงออกมาในรูปของการพรรณนาและวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหลัก ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายลักษณะแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมที่สำคัญคือ การเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกตั้ง เกี่ยวข้องกับผู้สมัครและพรรคการเมืองต่างๆ รวมทั้งการเป็น “หัวคะแนน” และการช่วยเหลือสนับสนุนผู้สมัครและพรรคการเมืองบางพรรค สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้นำศาสนาอิสลามเป็นบุคคลสำคัญในชุมชนท้องถิ่นในฐานะผู้นำทางศาสนา ผู้นำเหล่านี้จึงมีอิทธิพลที่จะโน้มน้าวประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งได้โดยใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการโน้มน้าวประชาชนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเหล่านี้
ก็มีความเข้าใจในระบบพรรคการเมืองแตกต่างกัน แต่โดยรวมนั้นเข้าใจในระดับไม่ลึกซึ้งนัก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากพรรคการเมืองมีบทบาทจำกัด ขาดการจัดตั้งองค์กรหรือสาขาพรรคในระดับท้องถิ่น บทบาทของพรรคการเมืองจึงแสดงออกโดยผ่านตัวแทนหรือผ่านทางผู้สมัครขอพรรคในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ความเข้าใจที่แตกต่างกันดังกล่าวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพส่วนตัวที่แตกต่างกันเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรง แต่จะมีนัยสำคัญมาจากระดับความสนใจทางการเมืองที่แตกต่างกันของผู้นำศาสนาแต่ละคนมากกว่า
The objectives of this thesis are to find out how the three Islamic high leaders, Imam, Koteb, and Bilan in Pattani province, one of the four provinces in the South with most of people are Islamic, participate in political activities towards the political partry system and whether their different socio-economic status has influence on their different degrees in political participation and thoughts about Thai political party system. This thesis is descriptive study with two sources of data : documents and questionaires answered by the leaders. The study shows that the three Islamic high leaders in Pattani province have influence on election process. Political parties and candidates in election also need them to be their supporters and their "Huakanan" (canvassers of the candidates) if they want to win in election. Islamic people are faithful in traditional Islamism, so the three leaders are important or imfluential men in their communities. They are their leaders in doing any kind of public activities and in performing religious ceremonies. As for the relation of the three leaders' socio-economic status to their political participation, this study shows that lacking deep knowledge and thorough understanding in the role of political parties in democratic form of government, they participate in political activities for a short period of time during election campaign. This phenomenon is consistent with the aspects of Thai political parties : lacking of local organization and playing limited roles in each election campaign moslly aiming at being a government. So it may be concluded that their different interest in politics results in their different degrees in participating in political activities. That is to say their different levels of socio-economic status is not a distinct influence on their different degrees of political participation.


ผู้นำศาสนาอิสลาม พรรคการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Thesisวป 418LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis at Stack350783CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram