Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจักรพรรดิราชย์ในคติอินเดีย / ทัศนีย์ สินสกุล = Chakravartin Kingship
Author Thasanee Sinkun
Imprint 2519
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23437
Descript ก-ญ, 216 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

วิทยานิพนธ์นี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาระบอบการปกครองของพระจักรพรรดิพระราชาในอุดมคติของอินเดียจากวรรณคดีบาลีและวรรณคดีสันสกฤต การศึกษาเรื่องราวของพระจักรพรรดิ คือการศึกษาอุดมคติสูงสุดของชนวรรณะกษัตริย์ อันได้แก่การบำเพ็ญหน้าที่ในด้านการปกครองประเทศ ไทยเราได้รับอิทธิพลเรื่องพระจักรพรรดิมาตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมือง หลักฐานในเรื่องนี้จะเห็นได้จากความเชื่อเรื่องพระจักรพรรดิและรัตนะของพระจักรพรรดิที่มีกล่าวไว้ในตำนานและพงศาวดารต่าง ๆ แม้ในไตรภูมิพระร่วง (หรือเตภูมิกถา) ซึ่งเป็นวรรณคดีเล่มแรกของไทย ก็มีเรื่องราวของพระจักรพรรดิ ในวรรณคดีไทยสมัยต่อมาที่สรรเสริญพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นวีรบุรุษของชาติ กวีก็มักจะถวายพระเกียรติยศให้พระองค์เป็นพระจักรพรรดิ วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะค้นคว้าแหล่งที่มาของคติเรื่องพระจักรพรรดิจากหลักฐานดั้งเดิม และเพื่อศึกษาระบอบการปกครองของผู้นำในอุดมคติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสมัยโบราณว่าเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น 11 บท คือ บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัยนี้ และวิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 2 กล่าวถึงการปกครองระบอบราชาธิปไตย และวิวัฒนาการของการปกครองระบอบราชาธิปไตย บทที่ 3 คำที่มีความหมายว่าจักรพรรดิ บทที่ 4 พระนามพระจักรพรรดิ บทที่ 5 คุณลักษณะของพระจักรพรรดิ บทที่ 6 กล่าวถึงจักรพรรดิวัตร ราชธรรม และจักรพรรดิวัตรในวรรณคดีไทย บทที่ 7 กล่าวถึงจักรพรรดิรัตนะ บทที่ 8 ดินแดนของพระจักรพรรดิ โลก ทวีป และภารตวรรษ บทที่ 9 สภาพบ้านเมืองสมัยพระจักรพรรดิ บทที่ 10 พระจักรพรรดิในวรรณคดีไทย บทที่ 11 เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ อยู่ที่การมุ่งเสนอระบอบการปกครองซึ่งมีหลักศีลธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน และมุ่งศึกษาผู้นำในอุดมคติ ผู้พิชิตโลกด้วยคุณธรรมผู้พร้อมที่จะพลีพระองค์และเสียสละผลประโยชน์ทุกประการเพื่อสวัสดิภาพของชาวโลกทั้งมวล
The aim and object of the present thesis are to study the concept and practice of Chakravartin Kingship as found in Pali and Sanskrit literature. Chakravartin Kingship was the ideal system of administration originally expounded and practiced in ancient India. The idea, along with Hindu and Buddhist culture, spread to many parts of the world including Siam. That the Thais in Siam have been influenced by the concept of Chakravartin Kingship from the very beginning of their corporate life in the land now known as Thailand, can be seen in many of our ancient books and chronicles. The Tri Bhum Phra Ruang (or TE BHUMI KATHA), one of the earliest literary works of the Thais, bears ample evidence to this fact. Right through our history we have writings, both in verse and prose, extolling the virtues of Chakravartin Kings. As a matter of fact many of our popular kings and rulers have been referred to by the little of “Chakrapat” which is the Thai derivation of the Sanskrit “Cakravartin”.


วรรณกรรมอินเดีย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Thesisวพ. ภาษาตะวันออกLIB USE ONLY
Arts Library : Thesisวพ. ภาษาตะวันออกCHECK SHELVES
Arts Library : Thesisวิทยานิพนธ์CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram