Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการจัดการเงินกู้สวัสดิการทหารโดยผ่านธนาคารทหารไทย / ทัศนีย์ มุสิกเจริญ = The management of Thai military welfare loans through Thai Military Bank
Author Tussanee Musiccharearn
Imprint 2524
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18547
Descript ก-ฒ, 201 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

ธนาคารทหารไทยเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญในการให้บริการแก่หน่วยงานของทหารตลอดจนข้าราชการทหารทั้งในและนอกประเทศ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงบริการด้านการเงินที่ธนาคารทหารไทยให้กับทหาร การจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร การประเมินผลทัศนคติและความคิดเห็นของทหารที่มีต่อการจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร โดยผ่านธนาคารทหารไทย จากการสำรวจพบว่าเงินกู้สวัสดิการทหาร แบ่งเป็น 5 ประเภทคือ เงินกู้สวัสดิการทั่วไป เงินกู้ออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (อทบ.) พิเศษ เงินกู้สวัสดิการ 3 เท่าเงินเดือน เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ข้าราชการเบี้ยหวัดบำนาญ และเงินกู้สวัสดิการเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าทหารมีความพอใจในบริการด้านเงินกู้สวัสดิการทหารของธนาคารทหารไทย และเงินกู้สวัสดิการทหารมีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินและทำให้ขวัญในการทำงานดีขึ้น แต่การประชาสัมพันธ์ด้านเงินกู้สวัสดิการทหารของธนาคารฯ
ยังไม่ได้ผลดีเนื่องจากทหารผู้ใช้บริการส่วนใหญ่รู้จักบริการเงินกู้สวัสดิการทหารจากหน่วยต้นสังกัด และเพื่อนร่วมงานมากกว่าการประชาสัมพันธ์โดยตรงของธนาคารฯ ความคิดเห็นต่อการให้บริการของพนักงานเป็นที่ประทับใจ การประเมินราคาหลักทรัพย์เหมาะสม ธนาคารฯ อำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อและการรับชำระหนี้ นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการทหารยังต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งอื่น ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทหารมีความต้องการสวัสดิการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงิน ดังนั้นทหารใช้บริการเงินกู้สวัสดิการ 3 เท่าเงินเดือนมากที่สุด รองลงมาได้แก่เงินกู้สวัสดิการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้จ่ายทางด้านที่อยู่อาศัย และใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น วงเงินต่ำ ชำระหนี้แก่ธนาคารด้วยเงินสดหรือหักบัญชีตามกำหนดระเวลาอย่างสม่ำเสมอ อุปสรรคและปัญหาของการจัดการเงินกู้สวัสดิการทหาร ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน สภาวะการแข่งขันระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ความผันแปรของภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าธนาคารทหารไทยได้จัดบริการสวัสดิการทหารด้านต่างๆ มาก อย่างไรก็ตามธนาคารทหารไทยก็ควรที่จะปรับปรุงการจัดการด้านสวัสดิการทหารให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทหารได้รู้จักบริการเงินกู้สวัสดิการทหารเพิ่มขึ้น
The Thai military Bank is the financial institution that plays a very important role in servicing welfare loans to the Thai military. The objective of this research is to study the financial services which The Thai Military Bank offers to the military, to study the management of Thai Military Welfare Loans, and to explore the military’s opinions on the management of the Thai military Welfare Loans. The study reveals that the Military Welfare Loans is classified into five main items; The Pledged Assets Military Welfare Loan; The Pension Military Welfare Loan and The Housing Loan. This study proves that the military is satisfied with The Thai Military Welfare Loans services. Furthermore, most of the military fell that the Military Welfare Loans can solve their financial problems and create their morale. Yet, the bank’s information service to the military is not quite adequate because those who have obtained The Military Welfare Loans knew these kind of services from their own military departments and from the people they work with rather than from the bank directly. Because of the country’s economic difficulties today, most of Thai military are suffering from the high cost-of-living. They need many kinds of welfare from The Thai Military Bank to solve their financial problems. Most of the Military Welfare Loans which they have obtained most is The Three-Month Salary Loan, the second one is The Pledged Assets Military Welfare Loan. These Loans can be of a relief when they are lack of money to obtain a house and for family expenditures. These are short-term loans, the monthly payment can be done by cash or to be made through account. Obstacles and problems of the Military Welfare Loans are the effectiveness of the operation, the competitive condition among the commercial banks and other the financial institutions, the economic fluctuation, the employees, the office equipment and the public relation. Although, The Thai Military Bank has provided many kinds of military welfare, The Thai Military Bank Should improve its own public relation system to make it know among the military.


ธนาคารทหารไทย ธนาคารและการธนาคาร สวัสดิการทหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Thesis1632LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram