Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ / ทรงศักดิ์ พิริยะกฤต = Analysis of the inservice training project in the area of business administration and management of Rattanakosin United Colleges
Author Songsak Piriyakrit
Imprint 2530
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23513
Descript [11], 165 แผ่น : แผนภูมิ

SUMMARY

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการและโครงสร้างของหลักสูตร ในการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ 3. เพี่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ วิธีดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสารและสำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ จากสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สวนดุสิต สวนสุนันทา จำนวน 288 คน และแบบสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในคณะวิชาวิทยาการจัดการจำนวน 8 ท่าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการนี้เป็นโครงการใหม่ที่สนองตอบเป้าหมายของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) โดยพัฒนาความรู้ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนดำรงตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข แต่เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการเป็นหลักสูตรใหม่ ความพร้อมในการเรียนการสอนมีค่อนข้างไม่มาก โดยเฉพาะทางด้านบุคลากร เอกสาร ตำรา เทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมห้องเรียนและการให้บริการ ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา โดยส่วนรวมควรจะปรับปรุงการพัฒนาปรับปรุงการบริหารโครงการให้เป็นไปตามโครงการที่วางไว้อย่างสวยงามมากขึ้น บุคลากรควรต้องพัฒนาคุณภาพและปริมาณอย่างจริงจัง เป็นโครงการที่ชัดเจนมีเป้าหมายและระยะเวลาที่แน่นอน
Purpose of the study 1. To study of the development of the inservice training project in the field of business administration and management 2. To analysis the structure administration in the inservice training project 3. To survey the attitude of students towards the project offered 4. To study the problems concerning project operation Methodology This study was conducted by utilizing survey method. Questionnaires asked the students in Rattankosin United Colleges Bansondej, Saundusit and Saunsunandha and interview teachers who teach in this project. Various statistical methods such as percentage, arithmetic mean and standard deviation were employed to analyze the data of this study. Findings It is obvious that the objective of the program is to fulfill the institution’s role of offering public an opportunity of life-long education; that is, the program itself provides learners both experience and Knowledge necessary for living happily and meaning fully in society. However since this program is considered rather new, there are still problems to be solved, namely: staff qualification, texts and reference, teaching pedagogies, and service and facilities for students. In order to make drastic improvement of this program, it is vital to start from, first of all, making close and careful investigation on program administration. And secondly, due to the fact that sufficient amount of well qualified personnel in the field(of Business Administration and Management) must be taken into consideration, set up a well clarified short-tern project.


โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ การประเมินหลักสูตร การบริหารโครงการLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram