Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการศึกษาการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำรายใหญ่ของการประปานครหลวง สำหรับเขตสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ / ทนงศักดิ์ วงศ์อุทัย = A study of water uses by large water consumers, Toong Mahamek Branch, Metropolitan Water Works Authority
Author Thanongsak Wong-u-Thai
Imprint 2527
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/23604
Descript ก-ฒ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

การศึกษาการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหญ่กว่า 1 1/2 ขึ้นไปของการประปานครหลวง (กปน.) ในพื้นที่เขตสำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ มีวัตถุประสงค์เพื่อจะหาแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบปริมาณน้ำใช้ของผู้ใช้น้ำรายใหญ่ หาปริมาณความต้องการน้ำและอัตราการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำที่ประกอบกิจการต่างๆ กัน การดำเนิการศึกษาประกอบด้วยการเก็บข้อูลในสนาม ซึ่งมุ่งเก็บข้อมูลชนิดการใช้น้ำ พฤติกรรการใช้น้ำและปริมาณน้ำใช้ โดยการสำรวจบริเวณขอบเขตอาคารผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบสภาพที่ตั้งมาตรวัดน้ำและระบบท่อภายในบริเวณ สัมภาษณ์ผู้ใช้น้ำและทำการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำแต่ละราย รวม 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ห่างกันเฉลี่ยประมาณ 15 วัน เพื่อหาอัตราการใช้น้ำ การวิเคราะห์และศึกษาข้อมูลได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับชนิด ประเภมการใช้น้ำ ปริมาณน้ำใช้และพฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้น้ำ กล่าวคือหาอัตราการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำประเภทต่าง และหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้น้ำกับปริมาณน้ำใช้ ผลการสำรวจในสนามของผู้ใช้น้ำ 626 ราย และเป็นมาตรวัดน้ำที่ติดตั้ง 664 มาตร พบว่ามีมาตรวัดน้ำจำนวนมากอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์อันได้แก่ลวดประทับตรา กปน.ขาด (10.8%) มีน้ำรั่วไหลบริเวณวาล์วหรือข้อต่อ (8.1%) ติดตั้งในสถานที่ไม่เหมาะสม (3.8%) และหน้าปัดมาตรมัว (3.5%) นอกจากนี้พบว่ามีผู้ใช้น้ำถึง 117 ราย (17.8%) ใช้เครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อและผู้ใช้น้ำ 110 ราย (16.5%) ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำประปา ผลการศึกษาข้อมูลพบว่าความสัมพันธ์ของการติดตั้งมาตรวัดน้ำระหว่างขนาดมาตรวัดน้ำและปริมาณน้ำใช้มีความแปรปรวนมาก ซึ่งหมายความว่าผู้ช้ำน้ำไม่ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามขนาดที่ควรจะเป็น ตามปริมาณน้ำใช้ อัตรการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับการศึกษาเดิมของการประปานครหลวงและผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเนื่องจากรายละเอียดในการจัดประเภทผู้ใช้น้ำ ความแตกต่างของกิจกรรมการใช้น้ำของธุรกิจบางสาขาและการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณหาอัตราการใช้น้ำต่อหน่วย ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรจัดตั้งหน่วยงานกลางในการตรวจสอบการอ่านน้ำในทุกสาขาของการประปานครหลวง และถ้าเป็นไปได้ควรมีการติดตั้งมาตรวัดน้ำพิเศษที่ท่อจากบ่อบาดาลซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
The study concerned with the water uses by the large water subscribers, who install water meter 1 ½ ” and larger, in the service area of Toong Mahamek Branch of Metropolitan Water Works Authority (MWWA). The study objectives aimed at seeking some means to be used for checking the amount of water used by the subscribers, water consumption and rates of water consumption of those subscribers who engage in different business activities. The conducts of this study began with field survey to collect some data on types of water uses, water uses behavior, and the amount of water uses. The survey procedures consist of observation of the subscriber's places, locations and conditions of water meters, and piping system in the area; interview with subscribers; and finally, reading water meter 2 times for each subscriber at 15 day duration. The analyses and studies on these field data were then made to delineate the types of water uses, amount of water uses and other water uses behavior leading to the determination of water consumption rates of various subscriber’s groups and the relationship among water uses behaviour and amount of water uses. According to the field survey of 626 subscribers with 664 water meters installed, it was found that a sizable number of meters were in improper conditions. Such improper conditions were broken MWWA registration tags (10.8%), leakage of water at valves and fittings (8.1%), improper place of meter installation (3.8 %) and dull dial which is difficult to read ( 3. 5% ). In addition, it was found that about 117 subscribers(17.8 %) pumped water directly from the main and about 110 subscribers (16.5 %) used water from deep wells as well as piped •water. The analyses revealed a high variation of the relationship of the meter size and the amount of water uses. This led to a conclusion that meter of proper size was not installed according to the amount of water uses. The rates of water consumption, obtained under this study, were mostly similar to those resulting from the previous MWWA study and the surveys made in USA. However, some differences exist due to the details of classifying subscribers, differences in water uses activities and criteria in determining the rate of water uses per unit. Some recommendations were made to enable the control fop more efficient water uses. A central inspection section should be established to periodically inspect the reading of water meter by all branches of MWWA. Additional water meter should be installed at deep wells in order to check the pumpage amount.


การประปานครหลวง น้ำประปา น้ำ -- การบริโภค น้ำ -- การวัด

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : Thesisวิทยานิพนธ์LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram