Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิเคราะห์รายการเพื่อท้องถิ่นของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 12 สุราษฎร์ธานี / วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ = An analysis of local television programming : the case of television Thailand channel 12 Surat Thani
Author Viriya Glinsowwacon
Imprint 2536
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/62420
Descript ก-ด, 115 แผ่น

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์รายการ "ข่าวท้องถิ่นภาคใต้" ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 12 สุราษฎร์ธานี จากบทข่าวโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2534 - 28 กุมภาพันธ์ 2535 พร้อมทั้งศึกษาสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฝ่ายงานข่าวและฝ่ายงานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างเนื้อหารายการ ประกอบด้วยเนื้อหาข่าว, โฆษณาเพื่อบริการสาธารณะและเนื้อหาสาระความรู้อื่น ๆ ลักษณะเนื้อหาข่าว เพื่อรายงานกิจกรรมหรือผลงานของหน่วยงานราชการโดยมุ่งไปที่การสร้างภาพพจน์ให้กับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่าง ๆ บุคคลที่เป็นข่าวมีความสำคัญมากกว่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าว ลักษณะเนื้อหาโฆษณาเพื่อบริการสาธารณะเป็นข่าวสารเพื่อขอความร่วมมือ, ตักเตือน และเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม, ประกาศแจ้งให้ทราบ เนื้อหาเป็นเรื่องที่คนทั่วไปควรรู้ไม่ได้มีเนื้อหาเฉพาะเพื่อผู้ชมในท้องถิ่นภาคใต้ ลักษณะเนื้อหาสาระความรู้อื่น ๆ เป็นข่าวสารเพื่อให้ความรู้ในด้านการเมืองและการปกครองซึ่งปรากฏจำนวนเพียงเล็กน้อย ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการผลิตรายการ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนหลังการผลิต ลักษณะการผลิตจะร่วมมือจากฝ่ายงานต่าง ๆ โดยมีฝ่ายงานข่าวเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ทัศนะในการทำข่าวเน้นไปที่นโยบายขององค์กรสื่อมวลชนของรัฐคือเพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน ปัจจัยภายในองค์กรด้านโครงสร้างการบริหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทัศนะการทำข่าวของฝ่ายงานข่าว ส่วนปัจจัยด้านรายการที่แพร่ภาพออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ในส่วนกลางนั้นเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรที่ผลกระทบต่อจำนวนผู้ชมรายการ "ข่าวท้องถิ่นภาคใต้" ที่เห็นได้อย่างเด่นชัด จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ารายการ "ข่าวท้องถิ่นภาคใต้" ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยสถานีในส่วนท้องถิ่นนั้น ได้นำเสนอเนื้อหาสาระด้านข่าวสาร ความรู้ตามนโยบายขององค์กรผู้ผลิตมากกว่าที่สนองต่อผู้ชมในท้องถิ่น เนื้อหาสาระโดยรวมซึ่งเป็นเรื่องในวงราชการและเรื่องทั่ว ๆ ไปในระดับประเทศมิได้มีแต่เนื้อหาในระดับท้องถิ่นเฉพาะภาคใต้เท่านั้น
The purpose of this research is to analyze "Southern local News" programme content, Television Thailand Channel 12. Surat Thani province, by studying news scripts and programmes broadcasted between December 1, 1991 and January 28, 1992. Participant observation in the television station was another method of research. Research results indicated that programmes' content structure comprised of news content, public service sports and miscelleneous items. News content attribute is to report activities or job performance of Government bodies, emphasising on image making of the bodies' heads, the persons in the news were more important than the news event. Public service spot comprised of cooperation, warning, persuasive and general announcement which not specifically produced for sourthern audience. the miscelleneous items was the political knowledge, which slightly occured. The news production procedure was divided into three parts : pre-production, production and post-production processes. In the production procedure, the news department taking direct responsibility. News production attitudes emphasised on Governmental mass media organization policy, developing mutual understanding between the Government and people. Internal factors significantly affected the attitudes of the news department. The network television programme was the external factor that obviously effected the rating of "Southern local news" programme. In conclusion, "Southern local news" programme which produced by local station, presented the content of information, according to the producer organizational policy more than to serve local audience. Therefore, general content was about governmental and general topics of national level not only those of southern local level.


โทรทัศน์ -- การผลิตและการกำกับรายการ Television -- Production and direction

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis312(CD)LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram