Titleสหภาพรัฐสภา สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก องค์การระหว่างรัฐสภาอาเซียน / สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
Imprint [กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524]
Descript 281 หน้า

สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก องค์การระหว่างรัฐสภาอาเซียน สหภาพรัฐสภา องค์การระหว่างประเทศ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)341.247 ล512สCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)341.247 ล512สCHECK SHELVES