Titleหนังสือสัญญากรุงสยามกับเมืองต่างประเทศ
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [244?]
Connect tohttp://eresource.car.chula.ac.th/chula-ebooks/redirect.php?name=clra55_0147
Descript เล่ม

CONTENT

1 ประเทศอังกฤษ แลประเทศสยาม : 1.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันอังคาร เดือนเจ็ด แรมค่ำหนึ่ง จุลศักราช ๑๑๘๘ ปีจออัฐศก -- 1.2 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนหก ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๗ ปีเกาะสับตศก -- 1.3 ไขข้อสัญญา ลงวันอังคาร เดือนหก ขึ้นเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรงอัฐศก -- 1.4 หนังสือสัญญาว่าด้วยคนไปมาที่เมืองเชียงใหม่และแม่น้ำสระวิน ลงวันพุฒ เดือนยี่ แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๕ ปีระกาเบญจศก -- 1.5 หนังสือสัญญาว่าด้วยเมืองเชียงใหม่เมืองลำปาง เมืองลำพูน ลงวันจันทร เดือนสิบ ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๕ ปีมแมเบญจศก -- 1.6 ข้อเพิ่มเติมหนังสือสัญญาว่าด้วยการส่งคนโทษให้กันแลกัน ลงวันจันทร เดือนสิบสอง แรมเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๔๗ ปีระกาสับตศก -- 2 ประเทศอเมริกัน แลประเทศสยาม : 2.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๐ เดือนมาช คฤษต ศักราช ๑๘๓๓ ปี -- 2.2 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวัน พฤหัศบดี เดือนหก แรมสิบค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก -- 3 ประเทศฝรั่งเศส แลประเทศสยาม : 3.1 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนเก้า ขึ้นสิบสี่ค่ำ จุลศักราช ๑๒๑๘ ปีมะโรง อัฐศก -- 3.2 หนังสือสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันจันทร์ เดือนแปด ขึ้นสิบสี่ค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๙ ปีเถาะนพศก -- 3.3 ความเพิ่มเติมในสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันพฤหัศบดี เดือนแปด แรมสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๒ ปีมะเมียโทศก 3.4 ใขข้อสัญญาเฃตรแดนเมืองพระตะบอง ลงวันศุกร เดือนแปด ขึ้นสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๔ ปีวอก จัตวาศก -- 3.5 สัญญาสุรา ลงวันพุฒ เดือนเก้า ขึ้นเจ็ดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๙ ปีเถาะนพศก -- 3.6 หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 3.7 สัญญาน้อย ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 3.8 บันทึกวาจา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๒ -- 4 ประเทศเดนมาร์ก แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนเจ็ด ขึ้นเก้าค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 5 ประเทศเยอรมัน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนสิบเบด แรมสามค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 6 ประเทศโปรตุเคศ แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพฤหศบดี เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๐ ปีมะเมีย สัมฤทธิ ศก -- 7 ประเทศนิวเซอแลนต์ แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๓ ปีระกาตรี ศก -- 8 ประเทศปลอยซิน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันศุกร เดือนสาม ขึ้นแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๒๓ ปีระกาตรี ศก -- 9 ประเทศสวิเดนนรไว แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนหก แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๐ ปีมะโรง สัมฤทธิ ศก -- 10 ประเทศเบลเคียม แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนหก แรมสิบสองค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๐ ปีมะโรง สัมฤทธิ ศก -- 11 ประเทศอิตาลี แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๓ เดือนออกโตเบอ คฤษตศักราช ๑๘๖๘ ปี -- 12 ประเทศออศเตรีย แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันจันทร เดือนเจ็ด ขึ้นเจ็ดค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๑ ปีมะเสงเอก ศก -- 13 ประเทศสเปน แลประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันพุฒ เดือนสาม แรมแปดค่ำ จุลศักราช ๑๒๓๑ ปีมะเสงเอก ศก -- 14 ประเทศยี่ปุ่น และประเทศสยาม : หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีแลการค้าขายการเดินเรือ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ -- 15 ประเทศรัซเซีย แลประเทศสยาม : หนังสือปฎิญญาณทางพระราชไมตรีแลการค้าขาย ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน รัตนโกสินทร ศก ๑๑๘


สนธิสัญญา ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เบลเยียม ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เดนมาร์ก ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อิตาลี ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศส ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- โปรตุเกส ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สวีเดน ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สเปน ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- รัสเซีย ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- อังกฤษ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- นิวซีแลนด์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collectione-BookFREE ACCESS