Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
Titleหัวข้อกฎหมายนานาประเทศ / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2457]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 234 หน้า

กฎหมายระหว่างประเทศ