Authorจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์, หลวง
Titleอธิบายธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อวิจารณ์และความเห็นในอันที่จะยังธรรมนูญนี้ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น / หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์
Imprint พระนคร : โรงพิมพ์สยามบรรณกิจ, 2475
Descript 126 หน้า

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.5 จ111อCHECK SHELVES