Titleวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย / โดย สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2525
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/3131
Descript 5 เล่ม ; 28 ซม

SUMMARY

ตั้งแต่พุทธศักราช 2325 ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (2525) กฎหมายไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปจากเดิมเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ที่จัดอยู่ในระบบประมวลกฎหมายเช่นในทุกวันนี้เป็นที่หวังว่าการวิจัยถึงที่มาวิวัฒนาการและรายละเอียดต่าง ๆ ของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี จะสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการใช้บังคับของกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่อไป การวิจัยวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัยภาคเอกสารเป็นส่วนใหญ่จะมีการวิจัยภาคสนามเพียงบางหัวข้อเท่านั้นสำหรับรายงานการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ภาคด้วยกันคือ ภาค 1 ภาคทั่วไป ประกอบด้วยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อันมีผลต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี การปฏิรูปกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยศฐาบรรดาศักดิ์นักกฎหมายและประวัตินักกฎหมายไทยในรอบ 200 ปี ในภาคนี้จึงเป็นเรื่องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าตัวบทกฎหมายใดโดยเฉพาะเจาะจง ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชนประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติประกอบด้วยวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว และกฎหมายมรดก ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ ประกอบด้วย วิวัฒนาการของระบบศาลไทย และขบวนการพิจารณาความ ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม ประกอบด้วย วิวัฒนาการของกฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจและการเงิน


CONTENT

ภาค 1 ภาคทั่วไป -- ภาค 2 ภาคกฎหมายมหาชน -- ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ -- ภาค 4 ภาคกฎหมายวิธีสบัญญัติ -- ภาค 5 ภาคกฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ กฎหมายปกครอง -- ไทย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาล -- ไทย กฎหมายสังคม กฎหมายมหาชน -- ไทย นักกฎหมาย -- ไทย กฎหมายรัฐธรรมนูญ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340.09593 ร451CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionน 15 001751LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionน 15 001751LIB USE ONLY