Authorผัน สีดา
Titleรวมกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 / ผัน สีดา
Imprint กรุงเทพฯ : มงคลการพิมพ์, 2519
Descript 232 หน้า

ทัณฑกรรม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การบริหารรัฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)340 ผ115รCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)340 ผ115รCHECK SHELVES