Titleการศึกษาความยืดหยุ่นความต้องการอาหารต่อรายได้ของเกษตรกร ในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 18 / ฝ่ายวิจัยความต้องการผลิตผลเกษตรกรรม กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-
Descript เล่ม

บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) อาหาร เกษตรกร -- สถิติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)339.486413 ศ854กศ 2526CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)339.486413 ศ854กศ 2526CHECK SHELVES