Titleการศึกษาปริมาณการบริโภคอาหารของเกษตรกรในเขตเกษตรเศรษฐกิจ ที่ 17 / กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2525
Descript 28 หน้า

บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) อาหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)339.4863 ศ854กCHECK SHELVES