Titleการประมาณความต้องการอาหารในอนาคตของครัวเรือนเกษตรกร / กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2518
Descript 112 หน้า

บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) อาหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 339.47 ก58กLIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Government Publication[GP] 339.47 ก58กCHECK SHELVES