Titleรายงานการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ประจำปี 2518 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2518]
Descript 42 หน้า : แผนภูมิ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) -- การประเมินผล นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.9593 ค1411รCHECK SHELVES