Titleเอกสารกลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, 2526
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนที่, แผนภูมิ

CONTENT

โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาคลองดูเมืองเดิม (คลองหลอด) ของกรุงรัตนโกสินทร์ -- โครงการพัฒนาการเกษตรภาคเหนือตอนล่าง -- ยาง : ใครกรีดใครรวย -- การศึกษาปัญหาการปลูกกาแฟภาคใต้


เศรษฐศาสตร์จุลภาค -- รวมเรื่อง เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.508 จ49อCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)338.508 จ49อCHECK SHELVES
Education Library300.72 ส142สCHECK SHELVES
Law Library (4th Floor)H33 จ249ส 2526CHECK SHELVES