Authorพิกุล จารุพงษ์
Titleวิถีทางการส่งออก เครื่องจักสาน ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / พิกุล จารุพงษ์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 8 หน้า : แผนภูมิ

เครื่องจักสาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4774641 พ631วDISCARD