Authorอุบล เกียรตินันท์
Titleวิถีทางการส่งออก โครงก่อสร้างและส่วนประกอบทำด้วยอลูมิเนียม ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อุบล เกียรตินันท์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 12 หน้า : แผนภูมิ

อะลูมินัม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476918722 อ832วCHECK SHELVES