Authorพรรณี บุญเรือง
Titleวิถีทางการส่งออก กระเบื้องปูพื้นและปิดผนัง ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / พรรณี บุญเรือง
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 10 หน้า : แผนภูมิ

กระเบื้องปูพื้น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476914 พ272วCHECK SHELVES