Authorกอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Titleรายงานการศึกษา อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง และกระเบื้องโมเสก / กอบกิตต์ ฐิตวัฒนกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2527
Descript 38, 45 แผ่น

กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องโมเสก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47738 ก357อ 2527CHECK SHELVES