Titleสถานการณ์ก่อสร้างในรอบปี 2522 และแนวโน้มปี 2523 / ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทยจำกัด
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ธนาคารทหารไทยจำกัด, 2523
Descript 65 หน้า

การก่อสร้าง -- แง่เศรษฐกิจ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เหล็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4769 ท192สCHECK SHELVES