Titleวิถีทางการส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป ปี 2526 และแนวโน้มปี 2527 / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
Imprint กรุงเทพฯ : กรม, 2527
Descript 21 หน้า : แผนภูมิ

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47687 ศ57วCHECK SHELVES