Authorอนงค์ ลิกานนท์สกุล
Titleวิถีทางการส่งออก เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อนงค์ ลิกานนท์สกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 10 หน้า : แผนภูมิ

เครื่องเรือน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47684104 อ154วDISCARD