Authorอนงค์ ลิกานนท์สกุล
Titleวิถีทางการส่งออก ผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อนงค์ ลิกานนท์สกุล
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 14 หน้า : แผนภูมิ

ยาง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476783 อ154วDISCARD