Authorอภิชัย อภิวัฒนา
Titleวิถีทางการส่งออก ผ้าผืน ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อภิชัย อภิวัฒนา
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 18 หน้า : แผนภูมิ

ผ้า

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47677 อ251วDISCARD