Authorอุบล เกียรตินันท์
Titleวิถีทางการส่งออก ท่อเหล็กปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อุบล เกียรตินันท์
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 11 หน้า : แผนภูมิ

ท่อ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47672832 อ832วDISCARD