Authorพรรณี บุญเรือง
Titleวิถีทางการส่งออก ซิเมนต์ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / พรรณี บุญเรือง
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 16 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766694 พ272วCHECK SHELVES