Authorจันทนี จงนิตยกาล
Titleรายงานการศึกษา อุตสาหกรรมสี = Paint industry / จันทนี จงนิตยกาล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2525
Descript 22 หน้า

สี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476676 จ246รCHECK SHELVES