Authorจรินทร์ เทศวานิช
Titleรายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองของอำเภอปากเกร็ด จัดหวัดนนทบุรี / จรินทร์ เทศวานิช
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2525
Descript 118 หน้า : แผนภูมิ

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476663 จ173รCHECK SHELVES