Authorอัญชนา วิทยาธรรมธัช
Titleวิถีทางการส่งออก กากน้ำตาล ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อัญชนา วิทยาธรรมธัช
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 18 หน้า : แผนภูมิ

กากน้ำตาล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4766419 อ524วDISCARD