Authorอัญชนา วิทยาธรรมธัช
Titleวิถีทางการส่งออก น้ำตาลทราย ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527 / อัญชนา วิทยาธรรมธัช
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 19 หน้า : แผนภูมิ

น้ำตาลทราย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 อ524วDISCARD