Titleสรุปสถานการณ์การผลิตน้ำตาลของประเทศไทย / ฝ่ายนโยบายและเศรษฐกิจน้ำตาล สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย
Imprint กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2526-
Descript เล่ม : แผนภูมิ

น้ำตาลทราย อ้อย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 อ455ส 2525-26DISCARD
Central Library (5th Floor)338.476641 อ455ส 2535-36CHECK SHELVES