Titleสรุปสถานการณ์น้ำตาลของโลก ปี ... = Czarnikow Ltd. Sugar Review / แปลโดย กาญจนี ธีระกุล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, [25--]-
Descript เล่ม

น้ำตาลทราย น้ำตาล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 อ44ส 2523DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 อ44ส 2524DISCARD
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476641 อ44ส 2525DISCARD