Authorสุรีย์ จงนิตยกาล
Titleอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ / สุรีย์ จงนิตยกาล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2522
Descript 36, 10 หน้า : แผนภูมิ

อุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ ไม้ขีดไฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476625 ส867อDISCARD