Authorจันทนี จงนิตยกาล
Titleอุตสาหกรรมไม้ขีดไฟ / จันทนี จงนิตยกาล
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2524
Descript (46) หน้า

ไม้ขีดไฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476625 จ246อCHECK SHELVES