Authorมณทิรา อัมพะเศวต
Titleวิถีทางการส่งออก กุ้งแห้ง ปี 2526 และแนวโน้มปี 2527 / มณทิรา อัมพะเศวต
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 12 หน้า : แผนภูมิ

กุ้งแห้ง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.47641395 ม123วDISCARD