Titleการตลาดปลากะพงขาวในภาคใต้ / ฝ่ายวิจัยการตลาดปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : กอง, 2526
Descript 26 หน้า : แผนภูมิ

ปลากะพงขาว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.4763931 ศ854กCHECK SHELVES