Authorฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ
Titleวิถีทางการส่งออก ปลาป่น ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 2527
Imprint กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, 2527
Descript 10 หน้า : แผนภูมิ

ปลาป่น

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476392 ฉ114วCHECK SHELVES