Authorสุรภี คุปตารักษ์
Titleอุตสาหกรรมนมสดและนมคืนรูป / สุรภี คุปตารักษ์
Imprint กรุงเทพฯ : กองเศรษฐกกิจอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2522
Descript 32, 27 หน้า : แผนภูมิ

นมสด -- วิจัย นมพาสเจอร์ไรส์ -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476371 ส852อDISCARD