Titleธุรกิจการเกษตร 6 / ฝ่ายเศรษฐกิจการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526
Descript 49 หน้า

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นมสด อุตสาหกรรมนมเนย โค กระบือ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)338.476371 ศ854ธDISCARD